Archief van
Categorie: Hans

De waarheid over Chemours en GenX?

De waarheid over Chemours en GenX?

“Chemours vreest voor eigen toekomst” stond boven het artikel van Ingrid de Groot in het AD van 18.5.2018.

In dit artikel geeft zij verslag vanuit de rechtbank in Den Haag waar Drinkwaterbedrijf Oasen tegen- over Chemours en de Provincie Zuid-Holland stond. Eindelijk is er een instantie (Oasen) die het  op durft te nemen tegen deze chemiegigant. De bewoners uit dit inmiddels gevaarlijke gebied binnen de Drechtsteden krijgen eindelijk het gevoel dat er naar hun geluisterd gaat worden. Na het lezen van de stukken is het ook voor ons duidelijk geworden dat er nogal was mis is gegaan in het heden en het verleden. Gebrek aan kennis en besluitvorming in achterkamertjes kleuren dit dossier. De advocaat van Chemours mr. Maayke Maas meldde al, dat als het bedrijf zijn zin niet krijgt de poorten wel dicht kunnen.  Een te verwachten uitspraak namens het bedrijf wat nog geen enkele beweging heeft gemaakt om tot een gifvrije productie te komen. Eindelijk werd het duidelijk tijdens het verloop van de zitting dat door het ontbreken van kennis er tal van zaken onder de pet bleven. Onduidelijkheden rond GenX richting de vergunning verstrekker Provincie Zuid-Holland (Rik Jansen) kwam nu boven. Heeft de Provincie vergunningen afgegeven op basis van foutieve informatie, deze vraag zal nog beantwoord moeten worden in deze zaak. Uiterlijk 28 Juni a.s. moet de rechter een uitspraak doen. Wij als Dordtse Partij samen met de inwoners uit dit risico gebied verwachten een verstandige uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Dit proces zal het startschot zijn van veel meer rechtszaken tegen deze fabrikant, naast de drinkwater verontreiniging zitten onze bewoners ook nog met lucht en bodemverontreiniging en andere verontreiniging op tal van plaatsen.  Alle bewoners uit dit gebied eisen dat deze fabriek stopt met het gebruik van gif in hun productie. En het klagen dat Chemours de fabrikant van GenX onder een vergrootglas ligt,  en dat zij ook in de pers onheus behandeld worden is onzin. Zij strooiden zelf  het zand in ieders ogen, nu is het tijd dat de echte waarheid boven tafel komt

Duurzaam maken van bestaande woningen

Duurzaam maken van bestaande woningen

Als bestuur van een Dordtse VVE is het vaak niet mogelijk om mensen te spreken te krijgen die goed kunnen adviseren bij vragen over isolatie, zonnepanelen, isolerend glas en hoe van het gas af d.m.v. overstap op inductie. Waar en van wie kunnen wij hulp en eventueel subsidie verwachten allemaal anno 2018 vragen die gesteld mogen worden. In ons dagblad AD De Dordtenaar van Zaterdag 21 april stond hierover een uitgebreid artikel geschreven door André Oerlemans over deze kwestie. Wat nu politiek gezien nog het meest ergerlijke is, dat zijn de diverse reacties. Graag wil ik er enkele met u delen dit samen met onze oplossing;

RVO een belasting achtige instanties die zaken zo ingewikkeld maken dat zij er zelf niet meer uitkomen. Op zich niet erg maar zij gaan wel over het toekenning van uw energielabel die u na een enorme bouwkundige vragenlijst, informatie opvragen via het kadaster, het maken van een complete fotoreportage aan kunt vragen. Ook verdelen zij de subsidies uit de gemeenschappelijke pot van ons allen. Met deze wetenschap gaan wij terug naar onze lokale kansen. Onze Gemeenten vonden hiervoor het Regionaal Energieloket uit, door 50 Gemeenten samen uitgedacht. Echter het bleek heel veel werk, of misschien wel te ingewikkeld te zijn dus werd Green Home gevestigd in een heel duur grachtenpand in Amsterdam. Helaas kon dit gespecialiseerde bedrijf aangesteld door de gemeente raadsleden van 50 Gemeenten onze VVE niet van dienst zijn. Wel zouden wij gebeld worden op één van de mob. nummers die wij aan hun doorgaven, weken later niets meer gehoord. Op de vraag geef ons advies op een manier dat wij elkaar recht in de ogen kunnen kijken, dus niet via een elektronisch kanaal kwam als antwoord dat zij ons niet konden helpen, er kunnen geen uitzondering gemaakt worden op de regels. Er was toen nog geen enkele vraag gesteld. Op de vraag aan de Gemeente of het niet mogelijk is om een lokaal of zelfs een wijkgericht loket die wekelijks een dag actief zijn op de locaties in te richten kwam als antwoord van Green Home ‘Extra loket niet slim’ Geurts van Kessel deelde desgevraagd mede ‘het regionaal energieloket moet misschien beter gepromoot worden’. De Gemeente vind het vervelend dat onze VVE oploopt tegen obstakels. Jonne van Bochove hoopt dat wij ondanks deze teleurstelling door gaan met verduurzaming. Er lijkt maar één goede oplossing om daadwerkelijk serieus met verduurzaming om te gaan en dat is het aanstellen van een wethouder MILIEU en DUURZAAMHEID. De tot nu toe geïnstalleerde instanties laten zachts gezegd te wensen over. Op naar een nieuwe Gemeenteraad samengesteld uit heel veel partijen,  zodat er veel goede Wethouders inclusief één op MILIEU en DUURZAAMHEID aangesteld kunnen worden.

 

De Dordtse Partij blijft opletten!

De Dordtse Partij blijft opletten!

Het is nu al weer druk in het politieke landschap, op diverse terreinen is ons bestuur actief. Samen met journalisten leggen zij de vinger aan de pols van onze overheden. Ook nu blijkt dat onze inwoners niet zonder steun van een actieve politieke partij zoals de Dordtse Partij kunnen. Samen met onafhankelijke onderzoekjournalisten gaan zij op zoek zijn naar echte waarheden rond problemen die leven bij onze inwoners.  In enkele blogs vatten wij kort de problemen samen. Vaak blijkt dat zaken zo ingewikkeld gemaakt worden dat wij ons afvragen, namens wie zitten onze politici in onze Gemeente Raad. Eenmaal gekozen lijken zij zich niets meer aan te trekken van onze inwoners. Lees maar even met ons mee. In April deden zich enkele merkwaardige zaken voor. Wij volgden de betrokkenen en geven hierover ons commentaar.

Vrijdag 20 april 2018

De deelnemers aan de eerste VIP rondleiding tijdens de open poort dagen van DuPont en Chemours werden bij de Hoofdwacht ontvangen door de directieleden Willem Buitendijk en Erik Meijer van DuPont en Chemours. De eerste stop was een bezoek aan het hoofdgebouw waar wij een uiteenzetting kregen over het doel van deze dagen. Als afgevaardigde van belangenclubs heb ik enkele vragen kunnen stellen aan de heren. Als snel bleek dat dit niet het podium vast om zaken kritisch aan de kaak te stellen. De vragensteller wilde graag weten hoe het er voor staat met het calamiteitenplan. Hier was niets over bekend. Wel is er een soort van koppeling gemaakt  met de bedrijfsbrandweer dat als er zich iets voordoet,  de melding ook gelijk doorgaat naar het Oranjepark. Ook is de vraag gesteld hoe zaken worden aangepakt op het moment dat er zéér grote stremmingen op de N3 gaan plaats vinden door de geplande werkzaamheden van RWS , hierover was niets bekend. (op 24.4 stond in de Dordtenaar een vraag die D66 stelde over een rampenroute) Hierna stapten wij in een soort pretparktreintje die ons naar diverse locaties  bracht om uitleg te krijgen over veiligheid, verwarming van onze woningen en hoe zuiver het water is na een behandeling via het coalbed. Naast dit systeem werd er ook gesproken door de presentator over dat er een waterfabriek op dit terrein aanwezig zou zijn die werkte volgens de omgekeerde osmose zuivering. Dit zou duiden op de juiste aanpak, zéér kostbaar en gewenst door ieder Drinkwaterbedrijf in den lande. Vragen hierover konden niet beantwoord worden in de tent op locatie. Op de billboards in de stad stond al vermeld dat deze bedrijven zorgden voor de verwarming van onze huizen. Bij navraag blijkt dit echt een misverstand te zijn, de boilers die op hun terrein staan komen alleen in actie in geval van noodsituaties bij HVC. Er werd tijdens het ontvangst ook gesproken over de nieuwe ingediende revisie vergunning die nu ligt bij het DCMR. Belangrijk hierin is dat het beperken van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen is teruggebracht tot kleine hoeveelheden (treinwagons vol) waardoor het risico verwaarloosbaar is volgens Eric Meijer van Chemours. Het lijkt zéér gewenst dat alle instanties die zich met deze vergunning bezig houden dit minutieus mee blijven kijken voordat er handtekeningen geplaatst gaan worden. Ook oriënteren in Europees verband lijkt mij noodzakelijk. Het gaat hier om gebruik van zéér bedenkelijke stoffen in een dichtbevolkt gebied. Nog steeds is er geen structureel overleg met de bewoners in de directe omgeving van deze fabrieken. Zij lopen het meeste gevaar en hebben daarom recht op goede en juiste informatie. En tijdens dit bezoek stuitte ik weer op onwaarheden. (lees hier het artikel over Chemours die toch weer C8 loost)

 

 

Meten is weten

Meten is weten

Eindelijk kwam het RIVM met de moestuin uitslagen op de proppen. De klankbordgroep kwam bijeen voordat de zaal open ging voor het publiek in College De Grienden te Sliedrecht. Het onderzoek wat afgerond is werd gepresenteerd door de vertegenwoordiger van het RIVM.

Wat eerder al door diverse wetenschappers werd vastgesteld er zijn grote verschillen in het meten van gevaarlijke stoffen. Ook nu zijn er verschillen tussen LOD en LOQ die suggereren dat er nauwelijks stoffen gemeten worden. Er wordt nog steeds uitgegaan van zogenaamde ‘veilige’ waarden die zich overal in ons milieu en lichaam bevinden. Tijdens de laatste bijeenkomst  in het Provinciehuis te Den Haag werd er echter duidelijk aangegeven door wetenschappers dat veilige waarden van deze stoffen niet bestaan. Met deze wetenschap even terug naar de bijeenkomst in Sliedrecht maandag 12 maart j.l.

Na de uitleg werden alle aanwezige ambtenaren een zaaltje in gedirigeerd om een soort briefing aan te horen. Hierbij was de aanwezigheid van de vertegenwoordiger namens de bewoners niet gewenst. Voor mij duidelijk dat er weer een uitleg moest komen die onze inwoners gerust moeten stellen.

Heel vervelend is dat er nog tal van onderzoeken lopen die aan zullen tonen dat er grote verschillen zitten in het meten van het RIVM en die van andere Universiteiten. Ook tijdens de bijeenkomst “vaart maken voor een duurzaam Dordrecht” van 7 maart kwam ook duidelijk naar voren dat er in onze regio heel slecht gemeten word naar uitstoot van fijnstof en in het verlengede hiervan de schadelijke stoffen in het algemeen.

Nu onze gemeenten geld gaan eisen van DuPont en Chemours vraag ik mij af of dit werkelijk daadkrachtig optreden is of een ordinaire verkiezingsstunt. De Dordtse Partijheeft als enige politieke partij mensen in hun midden die al meer dan 3 jaar bezig zijn met het achterhalen van de waarheid rondom dit dossier. Nog nimmer hebben wij enige medewerking mogen ontvangen in onze zoektocht naar de waarheid van onze gemeentes. Als onze bestuurders werkelijk willen tonen zich in te zetten voor onze gezondheid zouden zij kunnen starten met het toekennen van een vergoeding voor alle afgewezen aanvragen van bloedtesten. Voor al onze inwoners, die bijna allemaal in het bezit zijn van een dik medisch dossier en op de eerste dag van het nieuwe jaar al hun eigen risico over kunnen maken aan de zorgverzekering. Zij hebben het recht om de uitslag van hun bloedwaardes onderdeel van hun dossier te laten zijn. Deze uitslagen zijn belangrijk, met de blik op de toekomst gericht waar wij waarschijnlijk hele andere informatie krijgen over de schadelijkheid van deze stoffen.

Stop met de verkoop van producten waarvoor gif nodig is om deze te kunnen vervaardigen. Start een uitgebreid netwerk van E-Nose systemen die niet alleen de drukverschillen melden maar daadwerkelijk afgesteld worden op de diverse schadelijke chemische stoffen en fijnstof. Dit werkt beter dan maar af te wachten of er weer een melding van ‘een pufje’ komt door de bedrijven zelf. Of erger vrijdag 9.3 j.l. een aanrijding met een trein geladen met chloroform en fluorwaterstof, waarop wachten wij nog.

De leden van de Dordtse Partij vragen uw steun om hun acties verder uit te kunnen rollen. Uw stem zal ons de kracht geven  om onze zoektocht naar de waarheid samen met de wetenschappers voort te zetten. Wij wonen op een prachtig eiland met een historische binnenstad, tussen het groene hart en de Biesbosch,  hier wonen moet een feest zijn zonder zorgen over de volksgezondheid.

Ook wil ik de lezers nog wijzen op de z.g.n. contourgebieden die bijna dagelijks veranderen. RIVM blauw giftige stoffen en voor de groente en fruit problemen is het rode gebied getekend, drinkwaterbedrijven pakken de hele provincie en veiligheidsregio heeft ook een heel groot meetgebied tot hun beschikking, en in verband met windrichtingen heeft het KNMI ook weer een variant bedacht. Nu de bedrijven ook nog met hun afval/hergebruik stoffen op reis gaan neemt de vervuiling ook steeds meer vormen aan buiten onze gemeentegrenzen. Gelukkig hebben wij kennis van het DNA van deze stoffen,  dus zij zijn makkelijk te volgen. Ons om de tuin leiden is er niet meer bij!

Vaart maken voor een duurzaam Dordrecht.

Vaart maken voor een duurzaam Dordrecht.

Verslag van het verkiezingscafe met als thema ‘vaart maken voor een duurzaam Dordrecht’

Dordrecht 7 maart 2018

Meer dan 40 politici kwamen tijdens deze avond in beeld. Het was dan ook een hele toer voor gespreksleidster Anneke van Veen om de zaak in de hand te houden. Zelf was ik namens de DORDTSE PARTIJ als woordvoerder aanwezig hierbij mijn op en aanmerkingen:

Al snel werd het ons duidelijk het gaat weer zo’n bijeenkomst worden waar alleen maar gesproken word over onze inwoners, terwijl het de hoogste tijd word om met deze zelfde bewoners aan tafel te gaan om samen de problemen aan te pakken.

Met de uitspraak van minister Ollongren tijdens het vragenuurtje, in 2021 bezitten alle sociale huurwoningen van de woningbouw verenigingen en coöperaties het energielabel B. Geweldig met de wetenschap dat de reserves van deze clubs over de emmer klotst. Er zal een deel van de miljarden aan reserves hiervoor afgeroomd worden, wat weer ten koste gaat van de zo dringend gewenste sociale huurwoningen voor de laagste inkomens.

Heel veel stichtingen met als doel samen te werken in wind, water en zonnen energie, voedselbos ed. waar allemaal op zoek naar medewerkers en centen. Eigenlijk zijn zij allemaal slachtoffer van het Dordtse systeem. Om bij onze gemeente gehoor te vinden is het noodzakelijk eerst met steun van de Gemeente een stichting op te richten. Vanaf dat moment bent u een officiële gesprekspartner. Niet veel later krijgt u te horen dat het wel de bedoeling is om de broek zelf op te houden. Zelfs voor het aanleggen van een kleine wilde bloemenpluktuin in de wijk Merwedepolder moest een stichting opgericht worden. In ons buitengebied word er zelfs een m2 vergoeding betaald om dit langs de slootkanten aan te kunnen leggen. Deze zaken zouden onder normaal onderhoud  moeten vallen omdat het hier gaat over natuurbehoud, vogels en insecten staan zwaar onder druk. Door deze kleine ingreepjes kan er veel winst behaald worden. En ons oog wil natuurlijk ook wat in onze wijken.

Nu begin Maart 2018 worden nog steeds nieuwbouwhuizen verkocht met een aansluiting op het gasnet. Dus hebben zij al direct een achterstand die negatieve invloed heeft op de waarde van het onroerend goed. Het gaat hier over nieuwbouw ik wil u meenemen naar een veel groter probleem wat zich aandient. In het maandblad van VVE Belang schreef de heer Trefon  vorig jaar al een prachtig artikel over “bejaarde huizen en complexen”.  Zonder maatregelen ontstaat er een groot maatschappelijk probleem. Tijdens deze bijeenkomst is hierover geen woord gerept. Terwijl deze groep woningbezitters dagelijks bezig zijn met het verbeteren van hun bezit. Via de M.J.O.P. worden tal van knelpunten in beeld gebracht. De nieuwe duurzaamheidsplannen  waarvoor door onze politiek in  Parijs al een handtekening geplaatst heeft maakt nog geen deel uit van het onderhoudsplan van deze eigenaars. Er is totaal geen mogelijkheid geschapen voor deze mensen om zich te oriënteren op de mogelijkheden en het verkrijgen van steun (subsidie). Volgens Cock Sas is er een bedrag van 19 miljard euro mee gemoeid om de zaken recht te breien. Wat leverde ons de politieke zoektocht op. Ten eerste het bedrag wat de verkoop van de ENECO aandelen zou in een fonds gestort moeten worden. Prima idee, maar dan ook alles niet zoals werd verwoord ergens tussen de 70 en 100%. Dus komen wij in Dordrecht nogal iets te kort, lijkt mij duidelijk. Er is dringend behoefte aan een wijkloket waar men advies kan krijgen over het uitvoeren van vergroeningmaatregelen met betrekking tot panden in de wijk. Er zal een samenwerking moeten ontstaan tussen uitvoerende partijen, ondersteuning in subsidie aanvragen, en het invoegen binnen de bestaande M.J.O.P zodat ook een groot deel uit zelf financiering bestaat. Dit laatste moet dus gaan passen binnen de bestaande plannen. Er kan nooit meer geld uitgegeven worden dan er binnen komt. Ook kwam naar voren om de WOZ belasting op te hogen. Dit is het meest slechte plan wat er te bedenken valt. Alle tot op heden vastgestelde waardes zij veel te hoog ingeschat doordat alle bejaarde wooncomplexen nu al een forse achterstand in onderhoud hebben. Dus je hier rijk rekeningen kan nog wel eens anders uitpakken zolang deze achterstand niet opgelost is. Ook is er een mogelijkheid om deze wijken de wijk te laten. Zodat de tijd zijn werk doet en de nu nog vitale wijken zich kunnen transformeren in getto’s. De DORDTSE PARTIJ stelt zich tot taak om oplossingen juist voor deze groeperingen te bedenken om samen deze duurzaamheidslag te maken, in woord, daad en geld. Stop met het praten over onze bewoners maar ga met hen aan tafel en bedenkt oplossingen waar wij alleemaal mee kunnen leven. Het gaat ook over hun toekomst en ook hun kinderen. Stop met het elkaar na te praten en stuur wat goede mensen van vlees en bloed de wijk in om elkaar de duurzaamheidtransitie waar te maken. Per wijk 1 loket met echte mensen de ook bereikbaar zijn en blijven, dat is wat de DORDTSE PARTIJ zoekt.

Ook wil ik u de ideeën van de heer Verbakel (milieu defensie) niet onthouden inzake fijnstof. Het afsluiten van de Krispijnse tunnel zou een oplossing kunnen zijn. Gelukkig kwam er uit de zaal tegengas. Het meten van fijnstof door het RIVM meetpalen zijn in Dordt amper aanwezig. Eerst maar eens aantonen waar het stof allemaal vandaan komt. Auto, vrachtverkeer, vervoer over water, en de natuur zelf zorgt ook voor veel fijnstof. Eerst maar eens gaan meten want dat is pas echt weten. Ook het goed door laten stromen van verkeersbewegingen zou wel eens veel bij kunnen dragen aan de vermindering. Het stoppen en optrekken moet tot het minimum beperkt blijven voordat wij wegen en tunnels af gaan sluiten en onze prachtige oude stad de hongerdood in drijven.

En met een goed afgesteld E-Nose systeem kunnen wij naast fijnstof ook alle andere giftige stoffen in kaart brengen die dagelijks over ons uitgestoot worden, dit met of zonder vergunning van de provincie Zuid Holland. Ook hier houd de DORDTSE PARTIJ de vinger aan de pols. Bij alle partijen zitten wij aan tafel om onze denkwijze naar voren te brengen. De DORDTSE PARTIJ waakt ook over uw gezondheid.

Winkels in het centrum langer open???

Winkels in het centrum langer open???

Onze krant stond weer eens vol met wijze teksten over het langer open houden van onze centrum winkels. Alle geleerden weten het zeker “de deuren moeten langer open blijven”. Misschien is het heel naïef om te denken dat de onaantrekkelijkheid van onze prachtige doch enigszins saaie binnenstad te wijten is aan sluitingstijden van onze winkels.

Hoe lang is Dordrecht al bezig met het verzinnen van plannen om ons historisch centrum op de kaart te zetten, “veel te lang” hoor ik u zeggen. Ik ga nu enkele vragen stellen om er achter te komen of wij er al alles aan gedaan hebben;

Zijn wij echt gastvrij naar onze klanten ?  Vriendelijk in woorden en in daden. Geven wij echte service in onze zaken ? Zijn wij optimaal bereikbaar voor klanten met een goed gevulde beurs ? Is ons openbaar vervoer optimaal op elkaar afgestemd ? Hebben wij voldoende betaalbare parkeerplaatsen voor onze gasten ? Maak de Kiltunnel tolvrij en verwelkom alle nieuwe klanten uit de Hoekse Waard in Dordrecht. In het kader van opnieuw investeren in onze regio functie moeten wij ook een betere bereikbaarheid gaan organiseren voor de regio aan de Noordzijde Alblasserwaard. Bus, trein en via het water mag best wel eens gratis aangeboden worden aan de toekomstige stroom nieuwe klanten, die eigenlijk al ooit klant waren in het Dordtse, echter door wijze beslissingen hebben wij ze buiten de deur gezet. Als wij met elkaar eens een goed werkend klantvriendelijk promotieplan gaan bedenken om al onze oude klanten weer terug te winnen voor onze prachtige historische stad is gelijk het probleem van de winkelsluiting opgelost, wie sluit zijn winkel als de kassa volop draait ? Dus heb ik maar één conclusie er moeten meer klanten naar de Dordtse binnenstad komen. Schoon, up to date, klantvriendelijk met hier en daar een openbaar toiletje. Vriendelijke bediening tegen menselijke prijzen in onze ondersteunende horeca zal onze stad een boost geven die het eigenlijk al jaren verdiend.

En voor wat de DORDTSE PARTIJ betreft een betere afstemming van huren in ons centrum zodat ook jonge en nieuwe start ups een gezonde kans krijgen hun ideeën in de markt te zetten. Alle grootwinkelbedrijven zijn ooit ontstaan door goed te kijken naar kleine ondernemers . De laatste groep kleine middenstanders waren altijd al de gidsen van de grote jongens. Dus gezellig winkelen start in onze coulor locale straatjes bij de kleine ZZPer  en hun partners. DORDRECHT HET GEZELLIGE HISTORISCHE CENTRUM VAN ONZE DRECHTSTEDEN, De oudste stad van Holland die gezien moet worden. Niet een geheim van boven en ook niet van onder de rivieren maar TUSSEN DE RIVIEREN speelt zich iets heel bijzonders af.

 

Hans van der Slot

DORDTSE PARTIJ (12)

Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk

Gemeenten stellen Chemours aansprakelijk

Eindelijk een treken van leven van de  Drechtsteden Raadsleden. Geschrokken van alle oplopende kosten en het retour zenden van de bloedtest factuur van Sliedrecht  door de Chemiebedrijven hebben onze bestuurders eindelijk de eerste stap gezet. Voor alle bewoners van Sliedrecht, Papendrecht en Dordrecht zou dit bericht bevrijdend moeten werken. Bij het lezen kwamen wij echter de volgende zin tegen “Naast het juridisch traject worden de bedrijven uitgenodigd voor overleg”. Ook missen wij de onkosten rekening die gemaakt zijn door burgers vanuit diverse burgerinitiatieven die uitgevoerd zijn in de drie Drechtsteden. Ook mis ik het uitvoeren van afgewezen bloedtesten in de Gemeente Dordrecht, in Sliedrecht werd hier al € 80.000,– voor uitgetrokken.

Nu de Gemeentes het aandurven om de fabrieken verantwoordelijk te stellen, verwachten wij ook dat alle afgewezen bloedtest aanvragen opnieuw behandeld gaan worden.  Volgens wethouder v.d. Linden uit Dordrecht werken de Gemeentes al meer dan twee jaar aan dit dossier. De vertegenwoordigers van de burgerinitiatieven zijn hier al meer dan drie jaar mee bezig en hebben ook het recht om  hun onkosten vergoed te krijgen. Dat deze eerste stap gezet door onze bestuurders sceptisch ontvangen wordt is duidelijk. Ook de wetenschappers reageerden met “hiermee los je geen lek op”, voldoende om over na te denken zouden wij zeggen. Wij wachten op een uitnodiging om als burgers uit dit gebied ook aan tafel te mogen verschijnen.

Dordrecht 2 maart 2018

Hans van der Slot                                   Kees van der Hel Sr.                                    Karel Thieme

DORDRECHT                                            SLIEDRECHT                                                  PAPENDRECHT